ARRI TUNGSTEN FRESNEL SPOTLIGHTS   

12000W 240V
10000W 240V
5000W 240V
2000W 240V
1000W 240V
650W 240V
300W 240V
150W 240V